ส่วนหนึ่งของภาพการทำงาน เบื้องหลังการกู้ภัยทางอากาศ ที่ยากจะหาชมได้จากสื่อต่างๆ วันนี้ Safe House ในฐานะผู้สนับสนุน ได้รับอนุญาติให้นำภาพเหล่านี้มาเผยแพร่ ซึ่งการทำงา่นกู้ภัยทางอากาศ เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะความชำนาญพิเศษ ทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติ ให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งกำหนดเป็นมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นการนำส่งอุปกรณ์ และเครื่องมือพิเศษจากบนอากาศยานสู่พื้น, การนำส่งผู้บาดเจ็บ, การช่วยเหลือในเหตุอุทกภัย, อัคคีภัย, การจับกุมไล่ล่าผู้ร้าย ฯลฯ ไม่ใช่งานของผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะขอขึ้นเฮลิคอปเตอร์ เพื่อขอมีส่วนร่วมหรือรับผิดชอบ กรณีเกิดข้อผิดพลาดหรืออุบัติเหตุต่างๆได้

ควรสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตรงเท่านั้น ได้มีโอกาสปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง จนเกิดความชำนาญ เพื่อนำมาสู่ความปลอดภัย ในท่ามกลางสถานการณ์ที่เลวร้าย เพราะความอันตรายเกิดได้ในทุกขั้นตอน เนื่องจากปัจจัยของลม, น้ำ, ความชื้น, กำลังของเครื่องยนต์, อากาศกลศาสตร์ ฯลฯ ควรฝึกฝนให้เจ้าหน้าที่ ได้อบรมจนถึงขั้นชำนาญการ มีการสนับสนุนค่าเสี่ยงภัย และการบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างเป็นระบบ ซึ่งประเทศไทยยังต้องพัฒนา ให้ไปสู่เป้าหมายที่สมบูรณ์ต่อไปในอนาคต

หากหน่วยงานใด ที่มีศักยภาพในการทำการกู้ภัยทางอากาศยาน มีความสนใจในอุปกรณ์และการฝึกอบรม บริษัท ซี แอร์ ไทย จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่วยอุปกรณ์กู้ภัยทางอากาศยาน และมีทีมงานผู้มีประสบการณ์ ซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับโลก รวมถึงอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองความปลอดภัย ให้ใช้เป็นอุปกรณ์กู้ภัย ร่วมกับอากาศยานชนิดต่างๆ สามารถให้คำปรึกษา และจัดฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานของท่าน เพราะในยุคที่พิบัติภัย อาจเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและไม่คาดคิด หากไม่มีการวางแผนเตรียมการป้องกันล่วงหน้า ความจำกัดในด้านกำลังพล, อุปกรณ์ และความเข้าใจในขั้นตอนที่ปลอดภัย อาจเป็นอุปสรรคให้ภารกิจล้มเหลว สร้างความสูญเสียอย่างมหาศาล ซึ่งเราไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอน

ผมขอขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังภาพเหล่านี้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ทั้งนักบิน, ช่างเทคนิคอากาศยาน, ทีมกู้ภัยจาก บ.ตร., ครูฝึกและตำรวจภูธรในพื้นที่ ,พี่นักบิน 1 และ 2 ที่น่ารักจากอุดรธานี, นักข่าวจากบางกอกโพสต์ รวมถึงชาวบ้าน และผู้สนับสนุนข้าวปลาและเสบียงอาหาร ไปจนถึงทุกท่าน ที่ผมไม่สามารถขอบคุณได้หมด ที่ทำให้ภารกิจครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องทุกท่าน จะช่วยกันสร้างผลงาน ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปในอนาคตอันใกล้ เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัย ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทย เมื่อเกิดภัยพิบัติทุกพื้นที่ครับ หลังจากน้ำลดแล้ว คงต้องทำการฟื้นฟูกันอีกมาก ทั้งทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและของราชการ ที่ถูกน้ำท่วมเสียหาย ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน โดยเฉพาะหน่วยแพทย์จากองค์กรต่างๆ ที่ตอนนี้กำลังต่อสู้กับโรคภัย หลังน้ำลดกันอย่างไม่ลดละ